Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Marieke Zomerdijk Fotograaf

Marieke Zomerdijk – Storytelling Photography

Kvk: 70454485
BTW: NL184388533.B02
IBAN: NL94RABO0315796510


Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan wel andere werken in de zin van Aw 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  • Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid of floppy-disk.
  • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
  • Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en een Wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden.

Vergoeding

Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

Levering

Foto’s worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij. Er is geen standaard levertijd, getracht wordt in het geval van reportages binnen 6 weken de foto’s te leveren. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Bezit/eigendom Beelddragers

Foto’s blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van beeldbestanden of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de foto’s blijft in ieder geval berusten bij de Fotograaf en geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Betalingen

De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf  heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

Verzuim

Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in afgesproken termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten de rechte voor zijn rekening.

Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 230,-.

Publicatie

Het is de wederpartij enkel toegestaan foto te publiceren op sociale netwerksites met een link-vermelding naar de website van de Fotograaf (www.mariekezomerdijk.com).

Promotie

De Fotograaf is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie en in haar portfolio van haar eigen website en op haar zakelijke pagina’s van sociale mediasites (Facebook, Linkedin, etc.), tenzij uitdrukkelijk vooraf door de wederpartij schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst.

Publicatie

Publicatie is enkel toegestaan met schriftelijke toestemming van de Fotograaf. Na verstrekking van een gecorrigeerd en origineel fotobestand en met vermelding van naam en website van de Fotograaf. Eventueel tegen een door de Fotograaf te bepalen tarief.

De Wederpartij of elke derde die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

Rechts- en forumkeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Annulering

Mocht de reportage onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de reportage telefonisch en/of per email geannuleerd te worden. Annuleringen per SMS bericht / Whatsapp / of andere soorten tekstberichten hebben geen geldigheid.

  • Bij annuleringen binnen 48 uur voor reportage aanvang is de fotograaf genoodzaakt 50% van het afgesproken reportage-bedrag bij de wederpartij in rekening te brengen.

Opdracht

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf.

Aanvaarding van de wederpartij kan tot stand komen door een bevestiging van de opdracht per email of het per post retourneren van de getekende offerte.

Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Toepasselijkheid

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Prijzen

Alle op de website van de Fotograaf (www.mariekezomerdijk.com) vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.